Struktur

Kirken er organiseret som en forening, hvis øverste myndighed er menighedsmødet, der svarer til en generalforsamling, og hvor menighedens medlemmer drøfter og træffer beslutninger ved afstemning. På et af de årlige menighedsmøder godkendes budget og regnskab – og derudover skal menighedsmødet godkende ansættelser og medlemmer af bestyrelsen, samt godkende køb af ejendomme og vedtægtsændringer.

I det daglige ledes kirken af menighedsrådet, som vi betegner bestyrelsen, og den daglige ledelse, som svarer til et forretningsudvalg. Menighedsrådets medlemmer vælges for fire år ad gangen og godkendes ved stemmeflertal på et menighedsmøde. Kirkens præst er formand for menighedsrådet, og herudover sammensættes det af repræsentanter for kirkens frivillige ledere.

Den daglige ledelse har ansvaret for i det daglige at lede, organisere og koordinere kirkens liv, og gør dette i samspil med og under ansvar for menighedsrådet. Den daglige ledelse består af ansatte og frivillige ledere med centrale ledelsesfunktioner indenfor forskellige områder af kirkens liv. Teamet ledes af kirkens præst, der også udpeger medlemmerne, som efterfølgende godkendes af menighedsrådet.

Desuden har vi i kirken et lederforum uden besluttende myndighed, som består af afdelingsledere, funktionsledere, gruppeledere eller omsorgsledere i kirken. Medlemmerne udpeges af menighedsrådet og mødes hvert kvartal. Ændringer i lederforum godkendes hvert år i forbindelse med kirkens årsmøde.

Det er ikke en betingelse for at være præst eller leder i kirken, at man har en teologisk embedseksamen eller lignende uddannelse. Historisk set har vi været en del af en lægmandsbevægelse, som først og fremmest har lagt vægt på den enkeltes kald, almene kompetencer og personlige integritet, men vi anbefaler alle ledere løbende at dygtiggøre sig indenfor deres respektive felter, hvilket ofte sker gennem teologiske og ledelsesmæssige kurser eller almindelig faglig videreuddannelse.

Udover det formelle lederskab i form af præst, menighedsråd og daglig ledelse har vi i kirken knap 200 frivillige medarbejdere, som udgør rygraden i kirkens arbejde. Martin Luther talte om ‘det hellige almindelige præsteskab’, hvor alle kan tjene Gud, og vi lægger vægt på, at kirken ikke drives af nogle få professionelle, men bæres af medlemmernes frivillige engagement som i de fleste andre foreninger her i landet.

Da vi ikke er en del af Folkekirken, har hverken biskopperne eller kirkeministeren noget at sige over kirkens arbejde. Til gengæld er vi med i Frikirkenet, et netværk af frikirker med forskellig kirkelig baggrund. Dertil er kirken medlem af MOSAIK.one, som er et netværk for præster, der bl.a. har til formål at forpligtige medlemmerne overfor fastsatte etiske retningslinjer. Fra dette netværk har vi tre eksterne rådgivere i form af erfarne præster, som har tilsyn med kirken, og hvor en af dem er mentor for vores præst.